Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel  |  Provinciebaan 64 A, 2470 Retie

Disclaimer

DISCLAIMER

 

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

PRIVACY POLICY

 

 

WIE?


Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de virtuele assistent. De verwerkingsverantwoordelijke van de virtual assistant is Kama B, Besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Provinciebaan 64a, 2470 RETIE, met ondernemingsnummer BTW BE0472.463.541, met als contactpersoon de heer Karel Maes. (info@kamabvba.be)

 

De verwerkingsveratwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. Kama B leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

 

 

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?


Door te communiceren met de virtuele assistent deelt u persoonsgegevens met ons. Volgende persoonsgegevens kunnen hierbij verwerkt worden:

 

Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen:


Contactgegevens van de gebruiker
Adres
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Telefoonnummer
GSM nummer
Sociaal statuut
E-mail adres
Naam rechtspersoon
De gegevens die de gebruiker zelf ingeeft. Deze gegevens kunnen desgevallend bijzondere persoonsgegevens omvatten, evenals financiële of gerechtelijke persoonsgegevens.


WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?


We gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

In het kader van onze hoofdactiviteit:

 

Het verschaffen van assistentie via de virtuele assistent;
Het contacteren van de gebruiker voor het verschaffen van een dienst;
Het maken van een afspraak;
Het opmaken en voorbereiden van een dossier.

 

 


In het kader van het optimaliseren van de virtuele assistent:

 

Het inhoudelijk aanvullen, corrigeren, verbeteren en/of optimaliseren van de virtuele assistent;
Om de nodige beveiliging van de virtuele assistent te garanderen;
Voor optimalisatie en debugging toepassingen van de virtuele assistent.


Door de virtuele assistent te gebruiken, persoonsgegevens in te geven en aan te geven om gecontacteerd te willen worden geeft u toestemming aan de Verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

 

De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU. Om de virtuele assistent te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot de door u ingegeven persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Versleuteling van vertrouwelijke data over publieke netwerken gebeurt aan de hand van cryptografische standaarden. TLS-encryptie mechanismes zijn geïmplementeerd volgens de hoogste standaarden en gebruiken enkel sterke algoritmes met minimaal 128-bit encryptie.

 

De bewaring van de persoonsgegevens via de virtuele assistent gebeurt via systemen die voldoen aan industrienormen om zijn datacentra te beschermen tegen gegevensverlies als gevolg van stroomuitval en brand. Gegevens worden gehost op een Europese server.

 

In geen geval kan de Verwerkingsverantwoordelijke of haar verwerkers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

 

Rechten van de betrokkenen:


U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de Verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens maken.

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast heeft u steeds het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan de Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@kamabvba.be.be, per post naar Provinciebaan 64a, 2470 RETIE of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website. Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat u voldoende geïdentificeerd kan worden.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling

      

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door de Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

 

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

HYPERLINKS


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. De Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

WIJZIGINGEN


De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 18/03/2020