Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel  |  Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Voorhoofd 7, 2370 Arendonk

Hoe kan een vzw vrijwillig ontbonden worden?

Gepubliceerd: 23 november 2016

Hoe kan een vzw vrijwillig ontbonden worden?


Voor het vrijwillig ontbinden van een vzw moet volgende procedure worden gevolgd:

De algemene vergadering moet het ontbindingsbesluit nemen. Over een ontbinding kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer dit uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het besluit tot ontbinding kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaars moeten zowel de belangen van de schuldeisers als die van de vzw behartigen.

De beslissing van de algemene vergadering, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-actief worden binnen de maand na de dagtekening ervan neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s) vermelden hun naam, voornamen en woonplaats, of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel.

Van hogergenoemde beslissingen moeten enkel de volgende bij uittreksel worden bekendgemaakt door publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:
voor de beslissingen van de algemene vergadering of de vereffenaar(s) betreffende de ontbinding van de vereniging of de vereffening vermeldt men de auteur, de datum en het dispositief van de beslissing;
voor de akten en beslissingen betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s) vermeldt men hun naam, voornaam en woonplaats of ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel.
De vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden.

Als de vereffening kan worden afgesloten, roepen de vereffenaars opnieuw een algemene vergadering bijeen waar de bestemming van het netto-actief moet worden bepaald.

Deze bestemming kan geen andere zijn dan die bepaald in de statuten of, bij ontstentenis van enige statutaire bepaling daaromtrent, besloten door de algemene vergadering die de vereffenaars bijeenroepen. Bij ontstentenis van een bepaling in de statuten of van een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het actief een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Dit vermogen dient steeds naar een belangeloze vereniging te gaan. Het netto-actief mag nooit onder de leden worden verdeeld. De bepaling van de bestemming door de algemene vergadering moet openbaar worden gemaakt door neerlegging van de beslissing in het dossier van de vereniging en bekendmaking bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

In tegenstelling met wat velen menen (of hopen), kan de vereffening van een vzw nooit worden afgesloten zolang er schulden zijn. De vereffenaars zullen in dat geval moeten onderhandelen met de schuldeisers en kwijtschelding of overdracht van schulden bewerkstelligen, een delicate zaak aangezien ze de belangen van beiden moeten behartigen.

Tijdens de vereffening kunnen er nog activiteiten worden georganiseerd waarvan de winst de schulden kan helpen afbetalen. De energie die nodig is om nog iets te organiseren, is echter meestal niet meer voorhanden, zodat ook vaak een beroep wordt gedaan op de vrijgevigheid van de nog overblijvende leden of bestuurders om de vereffening te kunnen afsluiten. Dit kan uiteraard maar voorgesteld worden op voorwaarde dat men hiervoor niet te diep in de geldbeugel moet tasten...

Voor alle vorderingen van schuldeisers loopt een vijfjarige verjaringstermijn vanaf de datum van afsluiting van de vereffening.

Meer nieuws